Конкурс для тех, кто питонит!

测量的音乐在各种各样的动画人物! *O*

第-PA PA PA~
在这里,我们再次😲
测量你的音乐才能在各种各样的动画人物!
一点幽默,废话

-
其他仪表:
冷静:
661525
懒惰:
668416
诀窍:
677048
音乐:
678673
浪漫:
687112
残酷:
692185
依赖虚拟的世界:
709666
耐力:
753102

开始测试!